Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg Services, PZU i PZPN są zainteresowani, aby wszystkie procedury związane z ubezpieczeniem zawodników i zawodniczek były klarowne. W związku z tym jednak, że ubezpieczenie, które wykupuje dla zawodników klub, a polisa ma charakter imienny, konieczne jest stosowanie procedur, które w razie kontuzji lub urazu pozwolą jak najszybciej wdrożyć indywidualną ścieżkę leczenia i rehabilitacji.

Jak skorzystać

Procedura ubezpieczenia zawodników.

Aby przystąpić do programu należy:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (tutaj), Postanowienia dodatkowe_NNW_PZU_PZPN (tutaj) oraz Informację Administratora danych osobowych (tutaj) przekazać zawodnikom lub przedstawicielom ustawowym w celu zapoznania się z ich treścią.

 

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy klubu (tutaj)formularz zgłoszeniowy zawodnika wraz oświadczeniami (tutaj)

formularz zgłoszeniowy zawodnika powinien zostać wypełniony pismem drukowanym, oświadczenia powinny zostać podpisane (czytelnie imię i nazwisko) przez osoby przystępujące do programu; w przypadku zawodników małoletnich (do 16 roku życia włącznie) podpisy na oświadczeniach składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

UWAGA! zawodnicy jednego klubu mogą wybrać różne warianty ubezpieczenia, jednak w ramach danego wariantu powinno być zgłoszonych co najmniej pięciu zawodników.

3. przesłać formularz wraz z oświadczeniami, o których mowa w punkcie 2:
a) pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski i
b) skanem na adres: sport@kahlenbergservices.com (jeśli jest taka możliwość)

4. wskazać datę początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia

w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i wyśle ją na adres e-mail ubezpieczającego

5. wydrukować polisę

6. opłacić składkę; nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie; polisa jest płatna jednorazowo

7. przesłać do Kahlenberg Services potwierdzenie opłacenia składki – mailem

8. podpisać oświadczenie (ostatnia strona polisy) oraz: odesłać pocztą podpisane oświadczenie na adres: ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski

w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 800 007 008 lub adresem email: sport@kahlenbergservices.com

 

Lub wypełnij formularz online#