Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg Services, PZU i PZPN są zainteresowani, aby wszystkie procedury związane z ubezpieczeniem zawodników i zawodniczek były klarowne. W związku z tym jednak, że ubezpieczenie, które wykupuje dla zawodników klub, a polisa ma charakter imienny, konieczne jest stosowanie procedur, które w razie kontuzji lub urazu pozwolą jak najszybciej wdrożyć indywidualną ścieżkę leczenia i rehabilitacji.

Jak skorzystać

Procedura ubezpieczenia zawodników.

Aby przystąpić do programu należy:

1. Pobrać:
a) [PDF] Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
b) [PDF] Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Grupowe.
c) [PDF] Postanowienia dodatkowe NNW PZU PZPN.
d) [PDF] Informację Administratora danych osobowych dla potencjalnego klienta.
e) [PDF] Informację Administratora danych osobowych dla klienta.
d) [PDF] Informacja o dystrybutorze - Kahlenberg Services PZU.

i przekazać zawodnikom lub przedstawicielom ustawowym w celu zapoznania się z ich treścią

 

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy klubu (tutaj)formularz zgłoszeniowy zawodnika wraz oświadczeniami (tutaj)

formularz zgłoszeniowy zawodnika powinien zostać wypełniony pismem drukowanym, oświadczenia powinny zostać podpisane (czytelnie imię i nazwisko) przez osoby przystępujące do programu; w przypadku zawodników małoletnich (do 16 roku życia włącznie) podpisy na oświadczeniach składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Uwaga! Zawodnicy jednego klubu mogą wybrać różne warianty ubezpieczenia, jednak do ubezpieczenia powinno być zgłoszonych co najmniej pięciu zawodników.
3. Przesłać formularz wraz z oświadczeniami, o których mowa w punkcie 2:

  • pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski
  • i skanem na adres: sport@kahlenbergservices.com (jeśli jest taka możliwość)

 

4. Wskazać datę początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i jej skan wyśle na adres e-mail ubezpieczającego
5. Opłacić składkę; nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie; polisa jest płatna jednorazowo
6. Wysłać do Kahlenberg Services potwierdzenie opłacenia składki;
Po uzyskaniu potwierdzenia opłacenia polisy Kahlenberg Services prześle ubezpieczającemu oryginał polisy
7. Podpisać polisę i oświadczenie oraz odesłać podpisane oświadczenie na adres: ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu
z Kahlenberg Services w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 800 007 008
lub adresem email: sport@kahlenbergservices.com

 

Lub wypełnij formularz online#