# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Procedury ubezpieczenia zawodników w ramach programu ubezpieczeń dla piłki nożnej są dostosowane do charakteru polisy NNW PZU/PZPN. Przystąpienie klubu do programu, zarówno w przypadku wyboru ubezpieczenia imiennego, jak i bezimiennego, wymaga zapoznania ubezpieczanych zawodników z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OUW) oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jakim zostaną objęci.

Jak ubezpieczyć

Kto ubezpiecza piłkarzy

Ubezpieczenie dla swoich zawodniczek lub zawodników kupuje klub piłkarski, co oznacza, że zawodnicy nie mogą ubezpieczyć się indywidualnie. Ubezpieczenie NNW PZU/PZPN jest ubezpieczeniem grupowym. Minimalna liczba zawodników, jaką klub może zgłosić do ubezpieczenia, to 5 osób.

Polisą piłkarską mogą być objęci, w ramach ubezpieczenia krótkoterminowego, zawodnicy testowani przez klub. Wówczas powyższy limit nie obowiązuje. Nie obowiązuje także w przypadku dołączania nowych zawodników do klubu.

 

Dwie formuły - ubezpieczenie imienne lub  ubezpieczenie bezimienne

Do klubu należy wybór formuły ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW PZU/PZPN może mieć charakter imienny lub bezimienny. Od wyboru jednej z powyższych formuł ubezpieczenia zależą niektóre elementy procedury zawierania umowy ubezpieczeniowej.

PZU preferuje ubezpieczenia imienne. Na bezimienne godzi się w przypadku zawodników do 15 roku życia włącznie. Klub zobowiązany jest prowadzić imienną ewidencję  ubezpieczonych oraz udostępnić ją do wglądu na każde żądanie PZU. Więcej o ubezpieczeniu bezimiennym czytaj w "Częstych pytaniach".

 

Procedura ubezpieczenia zawodników

 1. Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla piłki nożnej należy przekazać zawodnikom lub przedstawicielom ustawowym, w celu zapoznania się z ich treścią, następujące dokumenty:
  - Ogólne Warunki Ubezpieczenia (tutaj),
  - Postanowienia dodatkowe NNW PZU PZPN (tutaj),
  - Informację Administratora Danych osobowych (tutaj),
  - Dokument o produkcie ubezpieczeniowym (tutaj),

  - Informacja o dystrybutorze (tutaj).

 2. Następnie wypełnić
  - Formularz zgłoszeniowy klubu (tutaj)*,
  - oraz Formularz zgłoszeniowy zawodnika wraz z oświadczeniem (w przypadku ubezpieczenia imiennego) (tutaj)**.

* w formularzu zgłoszeniowym klubu do ubezpieczenia bezimiennego należy podać liczbę ubezpieczanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe, oraz zaznaczyć sposób opłaty za ubezpieczenie (opłata jednorazowa lub ratalna)

** formularz zgłoszeniowy zawodnika powinien zostać wypełniony pismem drukowanym, oświadczenia powinny zostać podpisane (czytelnie imię i nazwisko) przez osoby przystępujące do ubezpieczenia; w przypadku zawodników małoletnich (do 15 roku życia włącznie) podpisy na oświadczeniach składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

UWAGA! zawodnicy jednego klubu mogą wybrać różne warianty ubezpieczenia.

 1. Przesłać formularz klubu (w ubezpieczeniu imiennym dodatkowo formularze zgłoszeniowe i oświadczenia zawodników), o którym mowa w punkcie 2:
  a) pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski i, jeśli jest taka możliwość
  b) skanem na adres: sport@kahlenbergservices.com
 2. Wskazać datę początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia.

W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i wyśle ją na adres e-mail ubezpieczającego.

 1. Wydrukować polisę.
 2. Opłacić składkę (pierwszą ratę składki); nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie.
 3. Podpisać oświadczenie (ostatnia strona polisy) oraz odesłać pocztą podpisane oświadczenie na adres: Kahlenberg Services ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury ubezpieczania zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 800 007 008 lub adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.

Sprawdź Częste pytania#