# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg Services zbiera wszystkie sygnały związane zarówno z przystąpieniem klubu do programu ubezpieczeń dla piłki nożnej, jak i jego funkcjonowaniem - od zawarcia umowy ubezpieczeniowej, aż po procedury likwidacji szkody, realizowane przez PZU (nr infolinii czynnej całą dobę pod nr telefonu: 801 402 402). informacje o wszystkich kwestiach dotyczących programu ubezpieczeń dla piłki nożnej można otrzymać pod numerem 800 007 008 (infolinia Kahlenberg Services, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00). W tej zakładce najczęściej zadawane przez piłkarskie kluby pytania, dotyczące ubezpieczenia NNW PZU/PZPN.

Częste pytania

O programie ubezpieczeń dla piłki nożnej

 1. Kto jest objęty programem NNW PZU/PZPN dla piłkarzy?

Ideą programu ubezpieczeń dla piłki nożnej PZU/PZPN było objęcie nim wszystkich piłkarek i piłkarzy, profesjonalistów i amatorów, grających w piłkę nożną najmłodszych zawodników i seniorów. Od rozpoczęcia programu, tj. od lipca 2017 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie pomiędzy PZU a PZPN, do programu przystąpiło kilkadziesiąt tysięcy zawodników i kilkaset klubów piłkarskich. Programem objęto:

 • piłkarki i piłkarzy klubów sportowych, zrzeszonych w PZPN, w tym ekstraklasy I i II ligi,
 • trenerów i sędziów piłkarskich,
 • kierowników klubów,
 • zawodniczki i zawodników szkółek piłkarskich.

 

 1. Jakie były przesłanki powstania programu?

Polski Związek Piłki Nożnej przyjął, że dla podniesienia jakości gry w piłkę nożną, w tym zwiększenia bezpieczeństwa grających, konieczny jest wyższy standard ubezpieczeń zawodniczek i zawodników. Inaczej mówiąc, założono, że upowszechnienia wymaga polisa NNW, która daje realną ochronę ubezpieczeniową piłkarzom. Takie ubezpieczenie PZPN stworzył wspólnie z PZU, który przygotował unikatowy produkt ubezpieczeniowy: NNW + zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

 

 1. Jaka jest rola Kahlenberg Services w programie ?

Kahlenberg Services jest polską firmą, która specjalizuje się w dostarczaniu produktów ubezpieczeniowych dla sportowców, klubów i stowarzyszeń sportowych. Kahlenberg uczestniczył w tworzeniu programu ubezpieczeń dla piłki nożnej. Jest wyłącznym dystrybutorem polisy NNW PZU/PZPN.

 

 

O piłkarskiej polisie

 1. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Główny nacisk w konstrukcji polisy położono na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tak, aby zawodniczka lub zawodnik mogli jak najszybciej powrócić do uprawiania sportu. Zakres ochrony konsultowany był z komisją lekarską PZPN. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 • złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 • urazy przeciążeniowe (dotyczy wybranych wariantów ubezpieczenia),
 • obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu,
 • następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

 

 1. Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu?

Poza świadczeniami z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (po zakończeniu leczenia określany jest procentowy uszczerbek na zdrowiu i następuje wypłata świadczenia), istotne są świadczenia związane z komponentem zdrowotnym polisy NNW PZU/PZPN: pokrycie kosztów leczenia, w tym diagnostyki i rehabilitacji oraz pokrycie kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W formule ubezpieczenia imiennego dostępne jest bezkosztowe leczenie i rehabilitacja w klinikach i placówkach medycznych PZU organizowane poprzez infolinię PZU.

 

 1. Kto ubezpiecza piłkarzy? Czy zawodnik może się ubezpieczyć indywidualnie?

Piłkarzy ubezpiecza klub. Nie mogą się ubezpieczać indywidualnie.

 

 1. Czy zawodnik może mieć więcej niż jedną polisę z programu dla piłki nożnej?

NIE. Ubezpieczony może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach programu PZU -PZPN dla piłki nożnej na podstawie tylko jednej umowy ubezpieczenia.

 

 1. Jaka jest minimalna ilość ubezpieczonych zawodników?

Minimalna ilość zawodników do ubezpieczenia - to 5 osób. Limit ten nie dotyczy zawodników testowych i przystępujących do klubu w trakcie życia polisy podstawowej.

 

 1. Czy polisy mogą być bezimienne?

TAK. Do lipca 2019 roku program oferował jedynie imienne ubezpieczenie zawodników. Dzisiaj klub może wybrać ubezpieczenie bezimienne lub imienne.

PZU preferuje ubezpieczenia imienne.

 

 1. Czy są jakieś szczególne zasady i wymagania związane z ubezpieczeniem bezimiennym?

Klub zobowiązany jest podać liczbę ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia i jako ubezpieczający zobowiązany jest prowadzić imienną ewidencję ubezpieczonych oraz udostępnić ją do wglądu na każde żądanie PZU. W przypadku zawarcia umowy bez imiennego wskazania ubezpieczonych, ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby bez potrzeby składania wniosków o objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych osób i zapłaty dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku zmiany liczby osób należących do tej grupy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że zasada ta obowiązuje (brak obowiązku składania nowych wniosków przy zmianie ubezpieczonych i brak dodatkowej składki), jeśli zmiana liczby osób nie przekroczy więcej niż 10% wszystkich ubezpieczonych objętych umową ubezpieczenia.

 

 1. Czy są jakieś szczególne obowiązki przy zawieraniu imiennej umowy ubezpieczenia?

Przy zawieraniu umów z imiennym wykazem ubezpieczonych klub jako ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz ubezpieczonych. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje tylko osoby wskazane w wykazie. Ponadto ubezpieczający klub zobowiązany jest podać imię nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej wykaz.

 

 1. Czy PZU bada historię szkodowości w klubie?

Standardem na rynku ubezpieczeń jest pytanie ubezpieczającego przez ubezpieczyciela o historię dotychczasowego ubezpieczenia, tzn. o szkodowy lub bezszkodowy jego przebieg. Im wyższa szkodowość, tym wyższy poziom składki. W ubezpieczeniu NNW PZU/PZPN poziom składki wnoszonej przez klub za ubezpieczonych zawodników nie zależy od historii dotychczasowego ubezpieczenia.

 

 1. Dlaczego w polisie NNW PZU/PZPN wprowadzono kategorie wiekowe, różnicujące składki ubezpieczeniowe i - w konsekwencji - sumy ubezpieczeń.

Kategorie wiekowe wprowadzono ze względu na różny wskaźnik szkodowości w poszczególnych grupach wiekowych. Wiek ubezpieczonych (kategorie wiekowe) są jednym z kryteriów ustalania składki ubezpieczeniowej.

 

 1. Czy z polisy można wykreślić zawodnika w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej? Czy w takim przypadku zwracana jest część składki za zawodnika?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej jeżeli jest ubezpieczony imiennie. Rezygnacji ubezpieczający (Zarząd klubu) dokonuje poprzez złożenie oświadczenia w tej sprawie. Jeśli idzie o zwrot składki, to zapis w paragrafie 57 OWU mówi, że w przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 

 1. Czy na miejsce tego zawodnika można dopisać nowego?

Nie ma możliwości zastąpienia ubezpieczonego, który zrezygnował z ochrony, nowym ubezpieczonym w formule ubezpieczenia imiennego. Jeżeli do ubezpieczenia imiennego chcą przystąpić kolejni zawodnicy, to klub musi zawrzeć nową umowę ubezpieczenia i otrzymać nową polisę. Reasumując: może być tak, że jeden klub będzie miał kilka polis NNW PZU/PZPN, z różnymi okresami ubezpieczenia, jeśli będzie duża rotacja zawodników.

 

 1. Czy klub w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczenia może zmienić wariant ubezpieczenia?

TAK. W takim przypadku dotychczasowa polisa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron (na podstawie pisemnego wniosku klubu) i zawarte nowe ubezpieczenie na nowy, pełny okres ubezpieczenia 365 dni. Wymagane jest ponowne przesłanie dokumentacji: formularza klubu i deklaracji przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia PZU NNW. Jeżeli na dotychczasowej polisie są zgłoszone szkody, należy ją rozwiązać z datą po ostatniej szkodzie. Nowa polisa jest zawierana od dnia następnego tak, aby zawodnicy mieli zachowaną ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli w tzw. międzyczasie nastąpią szkody, w zależności od daty zdarzenia poszkodowany zawodnik zgłasza szkodę odpowiednio z pierwszej albo z drugiej polisy.

 

 1. Czy można zawrzeć ubezpieczenie z datą wsteczną?

Nie zawieramy ubezpieczenia z datą wsteczną. Jeśli klub zawarł ubezpieczenie imienne danego dnia i po miesiącu chcą do ubezpieczenia przystąpić kolejni zawodnicy to należy wystawić dla nich nową, polisę z odpowiedzialnością PZU, obowiązującą od następnego dnia. Nie ma możliwości, aby ich dopisać do już aktywnej polisy.

 

 

O likwidacji szkód

 1. Jak zgłosić szkodę w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia?

W razie nieszczęśliwego zdarzenia, jakiemu ulegnie ubezpieczony zawodnik/inna osoba, zawsze należy zgłosić ten fakt do PZU. PZU preferuje zgłoszenie szkody przez telefon na INFOLINIĘ PZU pod numerem telefonu: 801 402 402, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Uwaga! Infolinia prosi o nr polisy Ubezpieczonego i nr PESEL zawodnika. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu.

 

 1. Jaki jest termin na zgłoszenie szkody?

PZU w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) nie określa terminu zgłoszenia szkody z polisy NNW. Konsultanci infolinii PZU informują tylko, że najlepiej zgłaszać szkody po zakończeniu leczenia (w formule ubezpieczenia imiennego szkodę powinno się zgłosić jak najszybciej, zwłaszcza przy oczekiwaniu od PZU organizacji procesu leczenia i rehabilitacji - rozliczenie bezkosztowe).

 

 1. Jaki jest udział własny ubezpieczonych?

Brak udziału własnego. PZU S.A. wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości bez zastosowania franczyzy integralnej, czyli udziału własnego. Oznacza to, że wypłacane będą świadczenia z tytułu bardzo drobnych szkód bez względu na ich wartość, maksymalnie jednak do sumy ubezpieczenia - ustalonej w umowie ubezpieczenia.

 

 1. Czy z polisy NNW PZU/PZPN mogą być pokryte koszty leczenia urazów przeciążeniowych?

TAK, w wariancie ubezpieczenia zawierającego taki zakres świadczeń.

 

 

Inne pytania

 1. Czy Kahlenberg Services wystawia fakturę dla klubu, który zawrze ubezpieczenie NNW PZU/PZPN?

NIE, to nie jest potrzebne. Dla służb obsługi księgowo – rachunkowej klubu polisa stanowi dokument, na podstawie którego klub zarejestruje koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia zawodników i innych osób.

 

 1. Jak działa call center Kahlenberg Services ?

Kahlenberg Services uruchomił specjalną linię telefoniczną (call center) pod numerem 800 007 008, czynną w godzinach 9:00 - 17:00, od poniedziałku do piątku, dedykowaną NNW PZU/PZPN.