Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg Services zbiera wszystkie sygnały związane zarówno z przystąpieniem klubu do programu PZU/PZPN , jak i jego funkcjonowaniem: od zawarcia umowy ubezpieczeniowej aż (co się niestety zdarza) po likwidację szkody, czyli procesu wspomagania zawodnika, gdy odniesie on uraz lub kontuzję. Informacje o wszystkich kwestiach dotyczących programu PZU/PZPN dla piłki nożnej można otrzymać pod numerem 800 007 008 (infolinia Kahlenberga czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00). Te najczęściej zadawane przez Kluby zamieszczamy w tej zakładce.

Częste pytania

O programie:

1.Kto jest objęty programem NNW PZU dla piłkarzy?

Programem objęto:

 • piłkarki i piłkarzy klubów sportowych zrzeszonych w PZPN, w tym Ekstraklasy, I i II ligi
 • zawodników testowych
 • trenerów i kierowników drużyn
 • sędziów piłkarskich
 • szkółki piłkarskie, również te niezrzeszone w PZPN.

 

 2. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Główny nacisk postawiono, poza NNW, na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tak, aby zawodniczka lub zawodnik jak najszybciej mogli powrócić do uprawiania sportu. Zakres ochrony był konsultowany z komisją lekarską PZPN.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu obejmuje:

 1. złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 2. urazy przeciążeniowe (dotyczy wariantów za 620 zł i droższych),
 3. obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu,
 4. następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

 

3. Jakie świadczenia przysługują Ubezpieczonemu?

Główną zaletą programu jest bezkosztowy dostęp w ramach sumy ubezpieczenia między innymi do prywatnej specjalistycznej służby zdrowia. W przypadku ubezpieczenia świadczenia przysługujące Ubezpieczonemu to:

 1. organizacja i pokrycie kosztów leczenia, w tym diagnostyki i rehabilitacji,
 2. pokrycie kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 3. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (po zakończeniu leczenia określany jest procentowy uszczerbek na zdrowiu i następuje wypłata świadczenia).

 

4. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej sędziów piłkarskich?

W przypadku sędziów piłkarskich PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w okresie ubezpieczenia podczas sędziowania na meczu piłki nożnej oraz w drodze na mecz i z meczu.

 

 

 

O polisie ubezpieczeniowej:

1.Kto ubezpiecza piłkarzy (trenerów i sędziów)? czy piłkarze mogą ubezpieczać się indywidualnie?

Piłkarzy ubezpiecza klub. Nie mogą ubezpieczać się indywidualnie.

 

2. Jaka jest minimalna ilość ubezpieczanych zawodników?

Minimalna ilość zawodników do ubezpieczenia to 5 osób.
Do Programu może przystąpić mniej niż 5 zawodników testowych w ramach ubezpieczenia krótkoterminowego.

 

3. Czy polisy są bezimienne?

Nie, zawodnicy będą ubezpieczani imiennie. Jest to konieczne do zachowania najwyższej jakości usług w części dotyczącej obsługi szkód i świadczeń.

 

4.Czy z polisy można wykreślić zawodnika w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej? Czy w takim przypadku zwracana jest część składki za zawodnika? I czy na miejsce tego zawodnika można dopisać nowego?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacji ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie.
W zakresie zwrotu składki mamy zapis w §57 OWU, który mówi, że w przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Nie ma możliwości zastąpienia nowym ubezpieczonym, ubezpieczonego który zrezygnował z ochrony. Listy nie są wymienne. Jeżeli do ubezpieczenia chcą przystąpić kolejni zawodnicy to klub musi zawrzeć nową polisę. Reasumując, może być tak że jeden klub będzie miał kilka polis z różnymi okresami, jeżeli będzie duża rotacja zawodników.

 

5.Czy można zawrzeć ubezpieczenie z datą wsteczną?

Nie zawieramy ubezpieczenia z datą wsteczną. Jeśli klub zawarł ubezpieczenie danego dnia i po miesiącu do ubezpieczenia chcą przystąpić kolejni zawodnicy – to należy dla nich wystawić dodatkową polisę z odpowiedzialnością od dnia następnego. Nie ma możliwości, aby ich dopisywać do istniejącej polisy.

 

 

O likwidacji szkód:

1.Jak zgłaszać szkodę?

PZU preferuje zgłoszenie szkody przez telefon na infolinię PZU pod nr telefonu: 801 402 402. Dzięki temu zgłoszenie szkody jest bardzo proste. Szkoda zostanie zarejestrowana, a poszkodowany zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu. Infolinia PZU czynna jest całą dobę 7 dni w tygodniu..

 

2. Czego można spodziewać się ze strony PZU?

PZU uruchomiło specjalnie dla uczestników niniejszego programu dedykowaną infolinię , która zapewni najwyższe standardy obsługi szkód i świadczeń w tym: pomoc medyczną, zorganizuje wizytę u specjalisty, zabieg rehabilitacyjny, transport na zmianę opatrunku, zrefunduje koszt zakupu sprzętu ortopedycznego.
To pierwszy i jedyny tego typu serwis w Polsce w ubezpieczeniach NNW.

 

3. Jaki jest udział własny ubezpieczonych?

Brak udziału własnego!!! PZU SA wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości bez zastosowania franszyzy integralnej (czyli udziału własnego). Oznacza to, że wypłacane będą świadczenia z tytułu bardzo drobnych szkód bez względu na ich wartość maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

 

4. Gdzie można znaleźć placówki medyczne współpracujące z PZU?

Pod adresem: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-punkt-medyczny.