# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

OC klubu piłkarskiego

OC
klubu piłkarskiego

Polisa OC Klubu Piłkarskiego jest ubezpieczeniem odpowiadającym dzisiejszym potrzebom klubów piłkarskich jako szczególnych organizmów, łączących często misję sportową i edukacyjną z działalnością gospodarczą. Formuła i zakres OC Klubu Piłkarskiego mają służyć ochronie jego interesów w przypadku wyrządzenia przez klub szkody majątkowej lub osobowej osobie trzeciej. Polisa OC Klubu Piłkarskiego to także w konsekwencji możliwość i sposób ochrony jego budżetu i finansów w przypadku niekorzystnych zdarzeń, które mogłyby stać się podstawą do żądania odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom trzecim. Polisa to również dodatkowe bezpieczeństwo kadry zarządzającej klubu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na dwanaście miesięcy a ubezpieczający ma do wyboru trzy warianty ubezpieczenia w zakresie podstawowym i trzy warianty w zakresie rozszerzonym: brązowy, srebrny i złoty

W celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) i przesłanie go mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17)

Podstawowy zakres zostaje rozszerzony o klauzulę nr 5.
Klauzula nr 5 - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe, w następstwie wypadku przy pracy,
Rozszerzony zakres zostaje posiada dodatkowo klauzulę nr 13 i 16
Klauzula nr 13 – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
Klauzula nr 16 - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy.

Przykłady szkód - odpowiedzialność ubezpieczyciela:

  1. nieumyślne uszkodzenie szatni (należącej do osoby trzeciej) przez zawodników klubu podczas meczu wyjazdowego,
  2. szkody doznane przez pracowników klubu na skutek złej organizacji miejsca ich pracy przez klub.

Znajdź nas na www.facebook.com/kahlenbergservices

DOKUEMNTY DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia
- Dokument o produkcie OC PZU OGÓLNE
- Informacja o produkcie i tabela składek
Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń
- Informacja o administratorze danych