# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

OC trenera piłki nożnej

OC
trenera piłki nożnej

OC Trenera Piłki Nożnej jest ubezpieczeniem szczególnym. Jego formuła i zakres mają służyć ochronie trenera piłki nożnej jako osoby, która narażona jest na ryzyko osobistej odpowiedzialności w związku z wykonywaniem zawodu. Wzorem ubezpieczenia OC dla trenerów zrzeszonych w PZPN są ubezpieczenia zawodowe.

Przedmiot ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową lub wykonywania czynności związanych ze sportem, rekreacją lub turystyką określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z aktywnością sportową albo wykonywanymi czynnościami mieniem, będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Poniżej tabela z wysokościami rocznej składki za jednego ubezpieczonego z wykazem świadczeń w trzech wariantach ubezpieczenia: brązowego, srebrnego, złoty.

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) lub grupowej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj)+xlsx i przesłanie go mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17)

Zakres zostaje rozszerzony o kl. nr 1

Klauzula nr 1- rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii , Norwegii i Szwajcarii

Przykłady szkód - odpowiedzialność ubezpieczyciela:

  1. uszkodzenie ciała zawodnika w wyniku złego przygotowania boiska przez trenera,
  2. uszkodzenie mienia należącego do osób trzecich, np. szyby w samochodzie obok boiska przez podopiecznych trenera, który nieodpowiednio zadbał o przygotowanie miejsca treningu (uderzenie piłki w samochód).

Ubezpieczającym/płatnikiem składki jest klub piłkarski lub trener indywidualnie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na dwanaście miesięcy. Umowa może mieć formę grupową (ubezpiecza klub) z imienną listą lub indywidualną, kiedy ubezpiecza się sam trener.

Znajdź nas na www.facebook.com/kahlenbergservices

DOKUEMNTY DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia indywidualnego
- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia grupowego +xlsx
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia
- Dokument o produkcie OC PZU SPORT
- Informacja o produkcie i tabela składek
- Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń
- Informacja o administratorze danych