# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

OC Trenera piłki nożnej

OC
Trenera piłki nożnej

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (trenera)  za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową lub wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją lub turystyką określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z aktywnością sportową albo wykonywanymi czynnościami mieniem, będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową są także objęte szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie z wyłączeniem USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

 

Za co m.in. odpowiada ubezpieczyciel (przykłady szkód):

  • uszkodzenie ciała przez zawodnika w wyniku złego przygotowania boiska przez trenera,
  • uszkodzenie mienia należącego do osób trzecich (np. szyby w samochodzie zaparkowanym obok boiska) przez podopiecznych trenera na skutek nieodpowiedniego przygotowania miejsca treningu przez trenera.

 

Suma gwarancyjna Składka roczna na osobę
Polska Świat, bez USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii

100 000 zł

53 zł 106 zł

200 000 zł

64 zł 132 zł
300 000 zł 85 zł

171 zł

400 000 zł

109 zł

219 zł

500 000 zł 130 zł

260 zł

 

Załączniki do pobrania:

- [PDF] Propozycja ubezpieczenia i tabela składek

- [DOCX] Formularz zgłoszeniowy trenera

- [PDF] Ogólne warunki ubezpieczenia PZU OC SPORT

- [PDF] Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

- [PDF]Informacja o dystrybutorze - Kahlenberg Services PZU

- [PDF] Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU OC Sport

 

Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu, prosimy o kontakt z infolinią

Kahlenberg Services Sp. z o.o.

800 007 008 (poniedziałek-piątek 9.00-17.00)