NNW SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ INTERGOL

Jak to działa

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową sędziom piłki nożnej. Łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji. Sędziowie są objęci ochroną ubezpieczeniową w trakcie zawodów (meczów), podczas treningów, testów sprawnościowych i życia prywatnego. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Umowa może mieć charakter zbiorowy (polisa bezimienna), wtedy ubezpieczającym/płatnikiem składki jest Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego bezimiennego jest zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich sędziów  z danego WZPN. Sędzia może ubezpieczyć się indywidualnie (polisa imienna) – płacąc sam składkę.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie grupowe NNW dla sędziów

Ubezpieczenie podstawowe NNW dostępne jest w trzech wariantach z rocznymi składkami za jednego ubezpieczonego odpowiednio: 30 zł, 45 zł i 60 zł.

Ubezpieczenie grupowe NNW dla sędziów z rozszerzeniem o koszty leczenia i rehabilitacji

Ubezpieczenie NNW z kosztami leczenia i rehabilitacji dostępne jest w trzech wariantach z rocznymi składkami za jednego ubezpieczonego odpowiednio: 75 zł, 125 zł i 250 zł.

Refundacja kosztów leczenia dotyczy poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędnych z medycznego punktu widzenia i udokumentowanych kosztów z tytułu:
a) wizyt lekarskich, za wyjątkiem wizyt u lekarza stomatologa,
b) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji chirurgicznej przeprowadzonej w trakcie co najmniej 3-dniowego pobytu w szpitalu Ubezpieczonego,
f) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.

Ubezpieczenie indywidualne NNW dla sędziów

Ubezpieczenie podstawowe NNW dostępne jest w trzech wariantach z rocznymi składkami za jednego ubezpieczonego odpowiednio: 45 zł, 82 zł i 115 zł.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO. Jeśli wybiorą Państwo zbiorową ofertę ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA ZBIOROWEGO. Wybrany i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.comW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla sędziów piłki nożnej należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

W zależności od wybranej formy ubezpieczenia sędzia może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku.


Szkody można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię InterRisk pod numer (22) 575 25 25 lub online przez stronę https://interrisk.pl/.

Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany o dalszym postępowaniu.