UBEZPIECZENIE OC TRENERA PIŁKI NOŻNEJ

Jak to działa

Ubezpieczenie służy ochronie trenera i instruktora piłki nożnej jako osób, które narażone są na ryzyko osobistej odpowiedzialności w związku z wykonywaniem zawodu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową lub wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją lub turystyką określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z aktywnością albo wykonywaniem czynności mieniem będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstawa. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Umowa ubezpieczenia może mieć formę zbiorową z imienną listą. W takim przypadku ubezpieczającym/płatnikiem składki jest klub. W przypadku umowy indywidualnej składkę uiszcza sam trener/instruktor piłki nożnej lub klub.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: brązowy, srebrny i złoty. Składki odpowiednio wynoszą: 59 zł, 73 zł i 103 zł. W tabeli klauzula nr 1 – rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Przykłady szkód - odpowiedzialność ubezpieczyciela

  1. uszkodzenie ciała zawodnika w wyniku złego przygotowania boiska przez trenera,
  2. uszkodzenie mienia należącego do osób trzecich, np. szyby w samochodzie obok boiska przez podopiecznych trenera, który nieodpowiednio zadbał o przygotowanie miejsca treningu (uderzenie piłki w samochód).

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO. Jeśli wybiorą Państwo zbiorową ofertę ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA ZBIOROWEGO. Wybrany i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla trenerów i instruktorów piłki nożnej należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU SA, czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 102 102. Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.  Zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej powinno co do zasady nastąpić w ciągu 7 dni od jej wystąpienia.

Nasi partnerzy medyczni

Kahlenberg Services współpracuje z certyfikowanymi placówkami medycznymi i ośrodkami leczniczymi z całej Polski, które specjalizują się w leczeniu urazów i kontuzji odniesionych podczas uprawiania sportu. Zobacz menu główne: Nasi partnerzy medyczni – jaka placówka medyczna znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 800 007 008, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 lub pod adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.