UBEZPIECZENIE OC TRENERA PIŁKI NOŻNEJ

Jak to działa

Ubezpieczenie służy ochronie trenera i instruktora piłki nożnej jako osób, które narażone są na ryzyko osobistej odpowiedzialności w związku z wykonywaniem zawodu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową lub wykonywaniem czynności związanych ze sportem i rekreacją określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z aktywnością albo wykonywaniem czynności mieniem będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstawa. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Umowa ubezpieczenia zawierana jest indywidualnie.  W takim przypadku ubezpieczającym/płatnikiem składki jest osoba fizyczna – trener. Składkę uiszcza sam trener/instruktor piłki nożnej.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: brązowy, srebrny i złoty. Składki odpowiednio wynoszą: 84 zł, 98 zł i 126 zł.  Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terytorium leżącym w granicach geograficznych Europy, pozaeuropejska część Turcji, wszystkie pozaeuropejskie kraje basenu Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie i Madera.

Przykłady szkód - odpowiedzialność ubezpieczyciela

  1. uszkodzenie ciała zawodnika w wyniku złego przygotowania boiska przez trenera.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla trenerów i instruktorów piłki nożnej należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Szkody można zgłaszać za pośrednictwem:

  1. formularza internetowego na www.warta.pl,
  2. telefonicznie pod numerem infolinii: 502 308 308,
  3. aplikacji Facebook Messenger,
  4. korespondencyjnie na adres: TUiR Warta S.A., Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa.

Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.  Zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej powinno co do zasady nastąpić w ciągu 7 dni od jej wystąpienia.