UBEZPIECZENIE OC KLUBU PIŁKARSKIEGO

Jak to działa

OC Klubu Piłkarskiego służy ochronie jego interesów w przypadku wyrządzenia przez klub szkody majątkowej lub osobowej osobie trzeciej. Polisa OC Klubu Piłkarskiego to także w konsekwencji możliwość i sposób ochrony jego budżetu i finansów w przypadku niekorzystnych zdarzeń, które mogłyby stać się podstawą do żądania odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom trzecim. Polisa to również dodatkowe bezpieczeństwo kadry zarządzającej klubu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na dwanaście miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczającym/płatnikiem składki jest klub piłkarski.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: brązowy, srebrny i złoty oraz na dwóch poziomach: Program OC Klubów Piłkarskich zrzeszonych w PZPN – zakres podstawowy Program OC Klubów Piłkarskich zrzeszonych w PZPN – zakres rozszerzony.  Zakres rozszerzony to klauzule rozszerzające: o klauzulę pracodawcy (klauzula nr 5 – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe, w następstwie wypadku przy pracy, klauzula nr 13 – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu i klauzula nr 16 – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy.

Przykłady szkód - odpowiedzialność ubezpieczyciela

  1. nieumyślne uszkodzenie szatni (należącej do osoby trzeciej) przez zawodników klubu podczas meczu wyjazdowego,
  2. szkody doznane przez pracowników klubu na skutek złej organizacji miejsca ich pracy przez klub.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.comW przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla klubów piłkarskich należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU SA, czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 102 102. Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.  Zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej powinno co do zasady nastąpić w ciągu 7 dni od jej wystąpienia.

Nasi partnerzy medyczni

Kahlenberg Services współpracuje z certyfikowanymi placówkami medycznymi i ośrodkami leczniczymi z całej Polski, które specjalizują się w leczeniu urazów i kontuzji odniesionych podczas uprawiania sportu. Zobacz menu główne: Nasi partnerzy medyczni – jaka placówka medyczna znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 800 007 008, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 lub pod adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.