UBEZPIECZENIE OC KLUBU PIŁKARSKIEGO

Jak to działa

OC Klubu Piłkarskiego służy ochronie jego interesów w przypadku wyrządzenia przez klub szkody majątkowej lub osobowej osobie trzeciej. Polisa OC Klubu Piłkarskiego to także w konsekwencji możliwość i sposób ochrony jego budżetu i finansów w przypadku niekorzystnych zdarzeń, które mogłyby stać się podstawą do żądania odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom trzecim. Polisa to również dodatkowe bezpieczeństwo kadry zarządzającej klubu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

  1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na dwanaście miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczającym/płatnikiem składki jest klub piłkarski.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: brązowy, srebrny i złoty.  W ramach wybranego wariantu OC zakres ubezpieczenia obejmuje: OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym:  OC pracodawcy – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe, w następstwie wypadku przy pracy, OC podwykonawcy – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu oraz OC organizatora imprez – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy niemasowej. Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmuje: OC wynajmującego, OC za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, OC za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, OC za szkody w środkach transportu i kontenerach wyrządzone podczas wykonywania czynności załadunku lub wyładunku.

Przykłady szkód - odpowiedzialność ubezpieczyciela

  1. nieumyślne uszkodzenie szatni (należącej do osoby trzeciej) przez zawodników klubu podczas meczu wyjazdowego,
  2. szkody doznane przez pracowników klubu na skutek złej organizacji miejsca ich pracy przez klub.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.comW przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla klubów piłkarskich należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Jak można zgłosić roszczenie z tytułu polisy:

  • przez stronę internetową: www.interrisk.pl
  • telefonicznie pod numerem infolinii: (22) 337 86 86

Do likwidacji niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej.