Program ubezpieczeń NNW PZU/PZPN

Jak to działa

Polisa NNW PZU/PZPN stworzona została przez PZU SA w porozumieniu z PZPN jako rozwiązanie zapewniające realną ochronę ubezpieczeniową zawodnikom piłkarskich klubów sportowych, zrzeszonych w PZPN i Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Kahlenberg Services jest wyłącznym dystrybutorem ubezpieczenia.

Świadczenie za następstwa wypadku + koszty leczenia i rehabilitacji

Polisa łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu środków ortopedycznych oraz pomocy assistance w razie urazu lub kontuzji.

Ubezpieczenie adresowane jest do zawodników grających w piłkę nożną zawodowo i amatorsko oraz do młodych i najmłodszych piłkarek i piłkarzy ze szkólek i akademii piłkarskich.  

Polisa chroni zawodnika zarówno podczas treningu, meczu, zgrupowań szkoleniowych, jak i w czasie innych sportowych zajęć – organizowanych lub nadzorowanych przez klub lub jego szkółkę piłkarską. Zakres ochrony w programie PZU dla piłki nożnej obejmuje m.in: złamania, zwichnięcia, skręcenia, obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu, następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego. PZU SA tradycyjnie zapewnia wysoki standard likwidacji szkód.

Polisa NNW PZU/PZPN odpowiada ustawowym wymogom obowiązkowego ubezpieczenia zawodników, jaki nakłada na kluby art. 38 ustawy o sporcie.

Ubezpieczenie imienne lub bezimienne

Do klubu należy wybór formuły ubezpieczenia. Polisa NNW PZU/PZPN może mieć charakter imienny lub bezimienny. Od wyboru jednej z powyższych formuł ubezpieczenia zależą niektóre elementy procedury zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie NNW PZU/PZPN jest ubezpieczeniem zbiorowym. Minimalna liczba zawodników, jaką klub może zgłosić do ubezpieczenia, to 5 osób.

Polisą mogą być także objęci, w ramach ubezpieczenia krótkoterminowego, zawodnicy testowani przez klub. Wówczas powyższy limit nie obowiązuje. Nie obowiązuje także w przypadku dołączania nowych zawodników do klubu.

PZU preferuje ubezpieczenia imienne. Na bezimienne godzi się w przypadku zawodników do 15 roku życia włącznie. Klub zobowiązany jest prowadzić imienną ewidencję  ubezpieczonych oraz udostępnić ją do wglądu na żądanie PZU.

WAŻNE! Zawodnicy jednego klubu mogą wybrać różne warianty ubezpieczenia.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie dla swoich zawodników kupuje klub piłkarski. Zawodnicy nie mogą ubezpieczyć się indywidualnie.

Płatność składki można uiścić jednorazowo lub ratalnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie) bez dodatkowych kosztów – maksymalnie można ją rozłożyć na 12 miesięcznych rat.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Polisa NNW PZU/PZPN daje możliwość:
a) wyboru umowy ubezpieczenia zbiorowego z imiennym wykazem ubezpieczonych zawodników lub bez imiennego ich wskazania,
b) wyboru wariantu ubezpieczenia.

Zakres świadczeń i wysokość składek zależy też od wieku ubezpieczanych zawodników (podział na grupy wiekowe).

Zapoznaj się z tabelą stawek, zakresami świadczeń i sumami ubezpieczeń*:

* Wybierając rodzaj ubezpieczenia bierzemy pod uwagę rok urodzenia zawodnika w dniu zawarcia umowy
* PZU SA zastrzega możliwość odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy zawieraniu umów ubezpieczenia zbiorowego z imiennym wykazem ubezpieczonych, wskazanych przez PZU SA zawodników z danego wykazu, bez podania przyczyny odmowy.

Jak nabyć ubezpieczenie

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla piłki nożnej należy przekazać zawodnikom lub przedstawicielom ustawowym, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Wypełnij i prześlij dokumenty

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy klubu* oraz Formularz zgłoszeniowy zawodnika wraz z oświadczeniem (w przypadku ubezpieczenia imiennego)**.

* w Formularzu Zgłoszeniowym Klubu do ubezpieczenia bezimiennego należy podać liczbę ubezpieczanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe, oraz zaznaczyć sposób opłaty za ubezpieczenie (opłata jednorazowa lub ratalna).
** Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika powinien zostać wypełniony pismem drukowanym, oświadczenia powinny zostać podpisane (czytelnie imię i nazwisko) przez osoby przystępujące do ubezpieczenia; w przypadku zawodników małoletnich (do 15 roku życia włącznie) podpisy na oświadczeniach składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Następnie prześlij Formularz zgłoszeniowy klubu (w ubezpieczeniu imiennym dodatkowo Formularze zgłoszeniowe i oświadczenia zawodników), o którym mowa powyżej:

  • skanem na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com lub
  • pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Szymczaka 6 05-092 Dziekanów Polski 

Prosimy o wskazanie daty początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia.

W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i wyśle ją na adres e-mail ubezpieczającego.

Wydrukuj i prześlij polisę

Po otrzymaniu polisy wydrukuj ją, a następnie:

  • Opłać składkę (pierwszą ratę składki); nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie,
  • Podpisz oświadczenie (ostatnia strona polisy) oraz odeślij pocztą podpisane oświadczenie na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Warszawska 164
    lok. 8, 05-092 Łomianki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury ubezpieczania zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 800 007 008 lub adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji.
 

Formy zgłoszenia i likwidacji szkody:

  • szybko i bezpiecznie online – www.interrisk.pl
  • telefonicznie pod numerem infolinii – (22) 757 25 25
  • mailem lub pocztą – szkody@interrisk.pl lub InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, skr. poczt. 3334, 40-610 Katowice

Do likwidacji niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej.